Pythonskole

Kurs i koding - Hadeland VGS

Innhold

Pythonskole.no/koder

Noen utvalgte koder finnes i kodebiblioteket til Pythonskole.no. Se gjerne om du finner du vil utfordre deg selv på eller teste i dag,

Annengradslikning

Versjon 1 - Enklest mulig

Versjon 2 - Med brukerinput

Versjon 3 - Løs for y=0

Versjon 4 - Grafisk fremstilling

Fullstendig eksempel

Les CSV-filer

Simulering (James Webb Space Telescope)

PASCO

Her kommet et lite utvalg av koder som bruker PASCO sine (hvite) trådløse sensorer til å logge data, rett inn i din Python-kode. Dette gir stor frihet i å bearbeide og analysere dataene du måler, med teknikker og metoder som du og elevene kan skrive selv. Detaljert dokumentasjon på PASCO sitt Python bibliotek finnes på PyPi.org: https://pypi.org/project/pasco/.

Siden disse kodene er avhengig av å bruke PC’ens blåtann-grensesnitt, er det ikke mulig å kjøre disse fra nettleseren. Kodene er kun gjengitt her så du kan laste ned/kopiere koden til din egen maskin, og kjøre de derfra. Alle kodene er testet og kjørt i Thonny. Husk før du starter at du også må installere følgende bibliotek:

 • matplotlib
 • numpy
 • pasco

Du kan også installere disse bibliotekene med ‘pip’ om du har tilgang til et terminalvindu i ditt Python utviklermiljø (f.eks. Anaconda, Spyder, etc).

				
					pip install numpy matplotlib pasco
				
			

OBS Første stabile versjon av PASCO-biblioteket er ikke annonsert helt enda, men den kommer nok i løpet av 2022. Koden er dog testet og funger med få eller sjelden feil.

pasco-read.py

				
					# pasco-read.py
# Skrevet av Vegard Rekaa 27.1.2022
# kontakt@pythonskole.no

from pasco.pasco_ble_device import PASCOBLEDevice
device = PASCOBLEDevice()
device_id = '900-209'
data = 'Illuminance'
device.connect_by_id(device_id) #Endre ID til din sensor
enhet = device.get_measurement_unit(data)

for i in range(0,100):
  verdi = device.read_data(data)
  print(str(verdi)+enhet)

device.disconnect()


				
			

pasco-liveplotting.py

				
					#LIVE PLOTTING WITH PASCO PYTHON MODULE
#CONTACT: kontakt@pythonskole.no
#Version 26.1.2022

##############################################################
#Edit this section: 
##############################################################
device_id   = '469-773'    # Change to you sensor
data      = 'Accelerationx'  # What do you want to measure?
measure_time  = 15.0 #Say how many seconds you want to measure
ymin      =  0.0 #What max/min y-values do you expect
ymax      = 31.0
max_iterations =  200 #At how many iterations do you wish to abort?

#################################################################
################ EDIT THIS AT YOUR OWN RISK ####################
#################################################################
#Import libraries
#Documentation pasco: https://pypi.org/project/pasco/
import sys
import csv
import numpy as np
from time import time
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import animation
from pasco.pasco_ble_device import PASCOBLEDevice

live_animation   = True

#Create a code element, through which we can handle the instrument
device = PASCOBLEDevice()
if len(device.scan())==0:
  print("No sensors found!")
  sys.exit(0)

device.connect_by_id(device_id)
if not device.is_connected():
  print("Connection failed")
  exit(0)

#Prevent the device to disconnect after 5 minutes
device.keepalive()

#Setup data storage and plotting parameters
fps     = 10.0
t_start   = time()
xdata    = []
ydata    = []

#Set up figure, axis and plot element
fig  = plt.figure()
ax  = plt.axes()
line, = ax.plot([], [])
plt.title(data)
plt.ylabel(data)
plt.xlabel('Tid (s)')
ax.set_xlim([0,measure_time])
ax.set_ylim([ymin,ymax])

# initialization function: plot the background
def init():
  line.set_data([],[])
  return line,

# animation function. This is called sequentially
def animate(i):
  verdi = device.read_data(data)
  tid  = time()-t_start
  fps  = i/tid
  xdata.append(tid)
  ydata.append(verdi)
  line.set_data(xdata,ydata)
  print("Frame:{0:3d} Tid:{1:6.2f}s fps={2:4.1f}".\
      format(i,tid,i/tid),end='\r')
  return line,

def animate_save(i):
  tid = xdata[i]
  line.set_data(xdata[0:i],ydata[0:i])
  print("Frame:{0:3d}".format(i),end='\r')
  return line,

# call the animator.
if live_animation:
  print("")
  print("Animating plot")
  anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init,
      frames=max_iterations, interval=1, blit=True, repeat=False)
  plt.show()
else:
  print("")
  print("Reading and saving data (NO ANIMATION)")
  for i in range(max_iterations):
    verdi = device.read_data(data)
    tid  = time()-t_start
    fps  = i/tid
    xdata.append(tid)
    ydata.append(verdi)
    print("Frame:{0:3d} Tid:{1:6.2f}s fps={2:4.1f}".\
        format(i,tid,i/tid),end='\r')

#### SAVE TO VIDEO FILES (mp4 and gif) AND DATA FILE (csv)
Nframes = len(xdata)
fps_save = fps
giffile = data+'.gif'
mp4file = data+'.mp4'
csvfile = data+'.csv'
video = animation.FuncAnimation(fig, animate_save, init_func=init,
      frames=Nframes, save_count=Nframes, 
      interval=1, blit=True, repeat=False)
print("")
print("Saving video to "+giffile)
writergif = animation.PillowWriter(fps=fps_save)
video.save(giffile, writer=writergif)
#print("")
#print("Saving video to "+mp4file)
#writervideo = animation.FFMpegWriter(fps=fps_save) 
#video.save(mp4file,writer=writervideo)

device.disconnect()

#Sometimes, the first data value is None. Replace it
print("")
print("Saving data to "+csvfile)
with open(csvfile, 'w', encoding="UTF8", newline='') as f:
  writer = csv.writer(f)
  writer.writerow(["Tid",data])
  writer.writerows(np.array([xdata,ydata]).T.tolist())

print("Done!")


				
			

pasco-read.py

				
					# pasco-read.py
# Skrevet av Vegard Rekaa 27.1.2022
# kontakt@pythonskole.no

from pasco.pasco_ble_device import PASCOBLEDevice
device = PASCOBLEDevice()
device_id = '900-209'
data = 'Illuminance'
device.connect_by_id(device_id) #Endre ID til din sensor
enhet = device.get_measurement_unit(data)

for i in range(0,100):
  verdi = device.read_data(data)
  print(str(verdi)+enhet)

device.disconnect()


				
			

pasco-devices.py

				
					# pasco-device.py
# Looks for Pasco devices and prints their available 
# sensors and measurments. Then disconnects.
# Written by Vegard Rekaa 2021, kontakt@pythonskole.no
# Updated January 2022
# 
# Documentation on pasco libraries: https://pypi.org/project/pasco/
from sys import exit
from pasco.pasco_ble_device import PASCOBLEDevice

# Create a code element, through which we can handle the instrument
device = PASCOBLEDevice()
# List all devices
device_list = device.scan()
if len(device_list) == 0:
  #Leace program if no devices are found
  print("No device found")
  exit(0)

# Print the list of devices
for i, dev in enumerate(device_list):
  print("["+str(i+1)+"] "+str(dev))
# Get user input which device you want. 
# If there is only one, select that device automatically
select = input('Select a device: ') if len(device_list) > 1 else 0
select_device = device_list[int(select)-1]
#Print the name and ID of the selected device, and connect
print("Connecting to:"+str(select_device))
device.connect(select_device)

#Leave code if connection failed
if not device.is_connected():
  print("Connection failed")
  exit(0)

#Print list of sensors on connected device
print("Sensor list:", device.get_sensor_list())
#Print list of measurments available from the connected device
print("Measurement list:", device.get_measurement_list())
for data in device.get_measurement_list():
  print(" - ",data)
#Clean disconnect. 
device.disconnect()


				
			

pasco-temperature-live.py

				
					#CODE: pasco-temperature-live.py
#Version: 26.1.2022
#Author: Vegard Rekaa, Pythonskole.no
#kontakt@pythonskole.no
import sys
from time import time
from numpy import polyfit
from pasco.pasco_ble_device import PASCOBLEDevice
from matplotlib import animation
import matplotlib.pyplot as plt

device_id = '508-699' #Change ID to your sensor
data_type = 'Temperature'

#set up the experiment
xmin   = 0
xmax   = 120.0
ymin   = 10.0
ymax   = 50.0
interval = 2000 #ms between each measurment

#Keep these as they are
tid    = 0.0
tid_start = time()
max_iterations = int((xmax-xmin)/(interval/1000))
xdata = []
y1data = []
y2data = []

def curvefit():
  #Second order polynomial curve fit
  if len(xdata) < 3:
    a,b,c = 0.0,0.0,0.0
  else:
    a,b,c = polyfit(xdata,y1data,2)
  return [a*x*x + b*x + c for x in xdata]

  #Fourth order polynomial curve fit
  #if len(xdata) < 5:
  #  a,b,c,d,e = 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
  #else:
  #  a,b,c,d,e = polyfit(xdata,y1data,4)
  #return [a*x**4 + b*x**3 + c*x**2 + d*x + e for x in xdata]


############################################
### EVERYTHING BELOW HERE IS VOODO MAGIC ###
###    READ AT YOUR OWN RISK     ###
###  (you might learn something new)  ###
############################################

# Documentation: https://pypi.org/project/pasco/
#Connect to the PASCO device. 
device = PASCOBLEDevice()
if len(device.scan())==0:
  print("Can not find any sensors")
  sys.exit(0)

device.connect_by_id(device_id):

#Set up figure, axis and plot element
fig = plt.figure()
ax = plt.axes()
ax.set_xlim([xmin,xmax])
ax.set_ylim([ymin,ymax])
plt.xlabel("Tid (s)")
plt.ylabel("Temperatur (C)")
labels   = ['Data','Curve fit']
colors   = ["blue","red"]
linestyles = ['dotted','solid']
markers  = ['.','']

#Set up initial line elements
lines = []
for index in range(2):
  lobj = ax.plot([],[],linewidth=1,label=labels[index],color=colors[index],
      linestyle=linestyles[index],marker=markers[index])[0]
  lines.append(lobj)

# initialization function: plot the background
def init():
  for line in lines:
    line.set_data([],[])
  plt.legend()
  return lines

# animation function. This is called sequentially
def animate(i):
  tid = time()-tid_start
  print("Frame:{0:3d} Tid:{1:6.2f}s fps={2:4.1f}".\
      format(i,tid,i/tid),end='\r')
  xdata.append(tid)
  y1data.append(device.read_data(data_type))
  y2data = curvefit()
  lines[0].set_data(xdata,y1data)
  lines[1].set_data(xdata,y2data)
  return lines

# call the animator (this is voodo magic)
print("Max iterations:",max_iterations)
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init,
      frames=max_iterations, interval=interval, repeat=False)

plt.show()
device.disconnect()


				
			

pasco-temperature-newton-live.py

				
					#CODE: pasco-temperature-newton.py
#Version: 20.10.2021
#Author: Vegard Rekaa, Pythonskole.no
#kontakt@pythonskole.no

# Documentation: https://pypi.org/project/pasco/
from pasco.pasco_ble_device import PASCOBLEDevice
#from pasco.code_node_device import CodeNodeDevice
#from pasco.character_library import Icons

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time

selected_device = None
device = PASCOBLEDevice()
available_devices = device.scan()
n = len(available_devices)
print("Found ",n," devices")
for dev in available_devices: 
  if 'Temperature' in str(dev):
    selected_device = dev

if selected_device == None:
  print("No device found")
  exit(0)

device.connect(selected_device)
if not device.is_connected():
  print("Connection FAILED: "+selected_device)
  exit(0)

device.keepalive()#Prepare measurments
tid_start = time.time()
tid = 0
tid_previous = tid
temp = float(device.read_data('Temperature'))
temp_start = temp
temp_sim = temp
temp_room = 25.0
k = 0.02

#Create storage arrays
tid_array = np.array([])
temp_array = np.array([])
temp_sim_array = np.array([])

print("Starting experiment")
print("Time(s) Temp(data) Temp(sim)")
print("{0:8.2f}  {1:8.2f} {2:8.2f}".format(tid,temp,temp_sim))
while(tid < 1*60.0):
  #Measure temperature
  temp    = float(device.read_data('Temperature'))
  tid     = time.time()-tid_start

  #Simulate temperature
  dt       = tid-tid_previous
  #print(k,temp_sim,temp_room,dt)
  temp_sim    = temp_sim - k*(temp_sim-temp_room)*dt

  # Save values in arrays
  tid_array    = np.append(tid_array,[tid])
  temp_array   = np.append(temp_array,[temp])
  temp_sim_array = np.append(temp_sim_array,[temp_sim])

  #Output / Prepare next iteration
  print("{0:8.2f}  {1:8.2f} {2:8.2f}".format(tid,temp,temp_sim))
  tid_previous = tid
  time.sleep(1)

device.disconnect()
print("Experiment finished")

plt.plot(tid_array,temp_array,'bo-')
plt.plot(tid_array,temp_sim_array,'ro-')
plt.legend(["Data","Sim"])
plt.ylabel("Temp (C)")
plt.xlabel("Tid (s)")
plt.show()				
			

Takk for din bestilling!

Vi kontakter deg så snart vi har lest din bestilling. Om du er på jakt etter inspirasjon til hva det kurset du ønsker skal handle om, kan du se vår YouTube-kanal.

Om du blir utålmodig eller har travelt med å få bekreftet din bestilling, kontakt oss på 93024034 eller kontakt@pythonskole.no.

Vennlig hilsen Vegard & Co